สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่2/2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นางฐานิดา เดือนจำรูญ          ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ งานกิจการสภา งานบริหารงานทั่วไป งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ นิติกร และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่