สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตัวอย่างการเขียนวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย

1. ตัวอย่างการเขียนวาระเพื่อทราบ

2. ตัวอย่างการเขียนวาระเพื่อพิจารณา

3. ตัวอย่างการเขียนวาระสืบเนื่อง