สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนวปฏิบัติการนำเสนอกฎหมาย

1. แนวปฏิบัติการนำเสนอกฎหมาย

2. ประกาศ แนวปฏิบัติในการนำเสนอกฎหมายต่อสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย