สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พระราชบัญญัติ

1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2547