สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การสรรหากรรมการสภาวิชาการ

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

ตัวอย่างคำสั่ง