สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การบริการที่ดี (Service Mind)

      สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดอบรมการบริการที่ดี (Service Mind) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ประทับใจต่อไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด