สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สรุปแนวปฏิบัติ (การสื่อสารภายในองค์กร) ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร

ประกาศสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด