สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

             งานกิจการสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินงานด้านธุรการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารงานการประชุม การเก็บรักษาเอกสาร การประสานงานกับคระกรรมการชุดต่าง ๆ และงานนิติการที่เกี่ยวข้อง