สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ตารางการใช้ห้องกลาดี(ห้องประชุม 3)