สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ตารางการใช้ห้องสุ่ย เจีย(ห้องประชุมชั้น 4)