สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้านงานบริหารงานทั่วไป กิจการสภา งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2559

แกลเลอรี่