สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานวันราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันราชภัฏ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่