สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 - 2560

คำสั่งสภา ปี2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก2556

คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรและเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการ2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี2556

คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2556

คำสั่งสภา ปี2558

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2558

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ2558

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะครุศาสตร์2558

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภักยะลา2558

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์2558

คำสั่งสภา ปี2559

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ2559

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภักยะลา2559

คำสั่งสภาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2559

คำสั่งสภา ปี2560

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และการ้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบัน2560

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี2560

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2560

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการ

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยำลัยราชภัฏยะลา