สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีงานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา งานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่