ลิงค์หน่วยงาน

 
 

          กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูยะลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ โดยได้รับยกฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา  ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย  คือ
          1.  ฝ่ายเลขานุการ            2.  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
          3.  ฝ่ายแนะแนวนักศึกษา  4.  ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
 
          วันที่ 27 ธันวาคม 2542 สถาบันราชภัฏยะลาได้มีประกาศเรื่องโครงการสร้างการบริหารงานในสถาบันราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินกิจการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวและสามารถรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสำนักกิจการนักศึกษาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้
          1.  สำนักงานเลขานุการ        2.  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
          3.  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  4.  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
          5.  กลุ่มงานแนะแนวสนเทศ
 
          วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักกิจการนักศึกษาเป็น กองพัฒนานักศึกษา มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่
          1.  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา    2.  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
          3.  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา  4.  ฝ่ายแนะแนวและบริการอาชีพ
 
          มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
          1. งานบริหารทั่วไป           2.  งานพัฒนานักศึกษา
          3. งานสวัสดิการนักศึกษา  4.  งานแนะแนว