ลิงค์หน่วยงาน

 
 


ชื่อ : ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อีเมล : bunsit.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
อีเมล : wasana.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นายอรุณ หนูสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล : arunnu60@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
อีเมล : waejuhan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
อีเมล : surasakm15@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14400
ชื่อ : นางสาวจีราพร จินดาดวง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
อีเมล : jeraporn.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นางสาวสุไรนี มูซอ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : suraini-m@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นางจีระภา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : jerapa.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นายมูฮัมหมัด อาลี
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล : dtacshop1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นายวัฒน์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : wat.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นางสาวซีย๊ะ แมเลาะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล : seyah.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นางสาวการีมะห์ มูซอ
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
อีเมล : karimah.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14400
ชื่อ : นายสุไฮมี ลือโบะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล : suhaimee.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000