ลิงค์หน่วยงาน

 
 


ชื่อ : ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นายอรุณ หนูสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14400
ชื่อ : นางสาวจีราพร จินดาดวง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นางสาวสุไรนี มูซอ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นางจีระภา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นายมูฮัมหมัด อาลี
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14200
ชื่อ : นายวัฒน์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14300
ชื่อ : นางสาวซีย๊ะ แมเลาะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000
ชื่อ : นางสาวการีมะห์ มูซอ
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14400
ชื่อ : นายสุไฮมี ลือโบะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 14000