ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กำหนดการปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ดู 332 ครั้ง
กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ รุ่น1.PDF
 ปฐมนิเทศ ภาคปกติ รุ่น2.PDF