ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษา
วันที่ 08 มิถุนายน 2558 ดู 367 ครั้ง
               ประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยใช้หลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทน ดังนี้


1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา 1 ฉบับ