ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีวันปียมหาราช 2558
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดู 286 ครั้ง


                ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีวันปียมหาราช ประจำปี 2558 จึงกำหนดให้ นศ.ไทยพุทธทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศวันปิยมหาราช 58.pdf