ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 729 ครั้ง

              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันผู้สูงอายุ 59" (ได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 กิจกรรมผู้สูงอายุ.pdf