ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 1534 ครั้ง


ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนประจำปีการศึกษา 2559  แล้วนั้น  บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะขึ้นบัญชีทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทุน รายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตัวปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม  2559  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนาศึกษา  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน


เอกสารแนบ
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีทุน ประจำปีการศึกษา 2559.pdf