ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ให้นักศึกษาโครงการเงินสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่งสมุดการปฏิบัติงาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ดู 522 ครั้ง
ให้นักศึกษาโครงการเงินสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากอุทกภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 2 ที่ปฏิบัติงานในรอบที่ 1 และปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วให้นักศึกษามาส่งสมุดการปฏิบัติงานได้ที่ห้องแนะแนว และมารับเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานได้ในวันที่ พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร Studentunion นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานแนะแนว นักศึกษาจะต้องมารับเงินค่าตอบแทนด้วยตนเอง หากไม่มารับในวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องรอเบิกในรอบถัดไป และให้นักศึกษาที่ลงชื่อปฏิบัติงานรอบ 2 มาลงชื่อรายงานตัวเพื่อทำงานรอบ 2 ในช่วงเปิดเทอม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ที่งานแนะแนว หากไม่มารายงานตัวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์