รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24  มีนาคม 2559  ที่งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

" /> โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 24 มกราคม 2560 ดู 296 ครั้ง


รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24  มีนาคม 2559  ที่งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการสนับสนุนอุดหนุนทุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559_1.PDF
 แบบแสดงความจำนงขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ_1.PDF