ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดู 388 ครั้ง


              ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ  โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษารับทุนและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและนำเอกสารมาส่งให้งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31  พฤษภาคม  2560  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศ (1).PDF
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนกลุ่ม 2 ปี 59 (1).PDF
 แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล นศ.ทุน กลุ่ม 2 ปี 59.pdf