http://www.yru.ac.th/web54/news/attactment/2276/

http://www.yru.ac.th/web54/news/attactment/2260/" /> ประกาศการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดู 784 ครั้ง
ด้วยสานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ แจ้งประสานกาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2553 และสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย ฯ จึงกาหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบhttp://www.yru.ac.th/web54/news/attactment/2276/
http://www.yru.ac.th/web54/news/attactment/2260/