ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การเปิดรับลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ดู 663 ครั้ง
ตามที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลยะลา ต้องการสารวจความต้องการของนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555 ที่ต้องการเลือกลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเลือกหน่วยบริการประจาเป็นโรงพยาบาลยะลา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลยะลา นั้น

ดังนั้น งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงกาหนดเปิดรับลงทะเบียนทาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเลือกหน่วยบริการประจาเป็นโรงพยาบาลยะลา สาหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือมีบัตรแล้ว แต่สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ที่อื่นนอกจากโรงพยาบาลยะลา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล นักศึกษาคนใดที่มีความต้องการดังกล่าว สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ ณ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น โดยเตรียมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน