ลิงค์หน่วยงาน

 
 
แจ้งเตือนนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. แต่ยังไม่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบ e-studentloan
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 874 ครั้ง
ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นักศึกษาเข้าดำเนินการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2555 ไปแล้วนั้น หากนักศึกษาคนใดยังไม่ดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว กรุณายื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ ด่วนที่สุด เนื่องจาก ทางกองทุนฯ ได้กำหนดให้ดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ เท่านั้น มิเช่นนั้น นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืม ในปีการศึกษา 2555

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด