ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศให้นักศึกษาเงินกู้ ชั้นปีที่ 1 ทุกราย เข้าร่วมประชุม
วันที่ 22 กรกฏาคม 2555 ดู 1800 ครั้ง


         เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาเนินการขอกู้ยืมเงินประจาปีการศึกษา 2555 ได้ตามระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการของกองทุนฯ กาหนด อย่างถูกต้อง งานแนะแนวฯ จึงขอกาหนดจัดประชุม เรื่องการทาสัญญากู้ยืมเงิน และ การบันทึกจานวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกู้ยืมของตนเอง ขอให้นักศึกษาเข้าประชุมพร้อมกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารแนบ
 ประกาศให้นักศึกษาเงินกู้ ชั้นปีที่ 1 ทุกราย เข้าร่วมประชุม.pdf