ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดยะลา จำนวน 3 ทุน
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ดู 784 ครั้ง


          ประกาศรับสมัครนักศึกษาศาสนาพุทธทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจน เพื่อขอรับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดยะลา จำนวน 3 ทุน ดังนั้นนักศึกษาที่มีความสนใจขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าวได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยให้แนบหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้วจำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ


เอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัครทุน.doc
 ใบสมัครทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์.doc