วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
          สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดาเนินการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงิน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอส่งหลักฐาน ด่วนที่สุด หากไม่ปฏิบัติตาม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เซ็นแบบยืนยันฯ ในวัน ดังกล่าวได้ และจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืม ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 ทันที่

" /> ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ทุกชั้นปีที่ยังไม่ดาเนินการเซ็นแบบยืนยันฯ :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ทุกชั้นปีที่ยังไม่ดาเนินการเซ็นแบบยืนยันฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ดู 1148 ครั้ง


          นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ชั้นปีที่ 1-5 ทุกคณะ ที่ได้ดาเนินการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงิน ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ดาเนินการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่า ครองชีพ ในช่วงวันที่ 20, 21, 22 และ 31 ตุลาคม 2555 นั้น นักศึกษาสามารถเซ็นเพิ่มเติมได้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา

          สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดาเนินการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงิน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอส่งหลักฐาน ด่วนที่สุด หากไม่ปฏิบัติตาม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เซ็นแบบยืนยันฯ ในวัน ดังกล่าวได้ และจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืม ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 ทันที่


เอกสารแนบ
 ประกาศ แจ้งเตือนนักศึกษาเงินกู้ทุกชั้นปีที่ยังไม่ดำเนินการเซ็นแบบยืนยันฯ.pdf