ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี ๑ และปริญญาตรี ๒ ปี(หลังอนุฯ) รหัส ๕๕ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกคนมาฝึกซ้อมเต้นร็องแง็งแอร์โรบิค
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ดู 1376 ครั้ง


          ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเผยแพร่เต้นร็องแง็งแอร์โรบิค ณ สถานศึกษาทุกสถาบันในจังหวัดยะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อความรัก สามัคคีรวมทั้งให้เป็นลักษณะการออกกำลังกายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงกำหนดให้นักศึกษาปริญญาตรีปี ๑ และปริญญาตรี ๒ ปี (หลังอนุฯ) รหัส ๕๕ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกคน มาฝึกซ้อมเต้นร็องแง็งแอร์โรบิคตามกำหนดการฝึกซ้อมดังนี้ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๕๕ เวลา ๑๓.00 -๑๖.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ สถานที่ฝึกซ้อมหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลังเล็ก) และวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๕๕ เวลา ๑๓.00 -๑๖.00 น. สถานที่ฝึกซ้อม อาคารประกอบ ๑ (ปีกซ้าย)

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน การแต่งกายชุดพละเสื้อสีชมพู และให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกซ้อมเต้นร็องแง็งแอร์โรบิค ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนดการฝึกซ้อมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นกิจกรรบังคับ


เอกสารแนบ
 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.docx