http://president.yru.ac.th/stddev/download/1370232251_2013-05-28_3.PDF  )
           ในการนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือติดต่อผู้ดูแลโดยตรง คุณสุรศักดิ์ เหมือนเมือง โทร. 081-5407242
" /> โครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ 03 มิถุนายน 2556 ดู 1302 ครั้ง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 - 5 มิถุนายน 2257 รายละเอียดดังนี้


1. หนังสือแจ้งตกลงทำประกันภัยถึงผลประโยชน์คุ้มครองตามเงื่อนไข


2. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://president.yru.ac.th/stddev/download/1370232251_2013-05-28_3.PDF  )


           ในการนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อและยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือติดต่อผู้ดูแลโดยตรง คุณสุรศักดิ์ เหมือนเมือง โทร. 081-5407242