ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อบรบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ดู 1067 ครั้ง

 

          วานนี้(25กค.55) ที่หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จารุณี  เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาทิเช่น การปฎิบัติตน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นนักศึกษาที่ดี  และการมีความรู้ความเข้าในสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและนำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน