ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดู 172 ครั้ง

              วันที่ 23 พ.ค. 59 ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

              นางสาว จีราพร จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในโลกธุรกิจได้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งบัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม บัณฑิตผู้ที่เข้าใจสถานการณ์และมีความพร้อมมากกว่า ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าตำแหน่งงานมากกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันที่ได้บ่มเพาะบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ด้วยปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ตระหนักถึงภาระ และหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม และเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ทางกองพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะกำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ นำไปประกอบการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ รวมทั้งแนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรณยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ตลอดจนให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย