ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดู 178 ครั้ง

                วันที่ 25 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 5 Student Union อาคารกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 4 คณะวิชา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาจะใช้วิธีการบรรยายและให้นักศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559

                นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดสัมมนานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และรู้จักการวางแผนการทำงาน และเกิดความสัมพันธภาพที่ดีของผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา