ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดู 205 ครั้ง

            เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2559  กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  จัดกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์แก่นักศึกษาในการเลือกสมัครงานกับสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านอาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประชาชนทั่วไป  ภายในงานกิจกรรมหลากหลาย  เช่นการรับสมัครงาน  และสัมภาษณ์งานโดยตรงจากสถานประกอบการ  นิทรรศการอาชีพอิสระ/สาธิตอาชีพอิสระงานประดิษฐ์   การให้คำปรึกษาแนะนำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาและผู้สนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก