ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 59
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดู 371 ครั้ง

           วันที่ 30 พ.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม สร้างหลักสูตร และกฎระเบียบ กติกาต่างๆในการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีบุคลิกภาพสง่างามสมกับเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีมารยาททางสังคมและวินัยในสถานศึกษา