ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
วันที่ 04 มิถุนายน 2559 ดู 292 ครั้ง

           วันนี้ 3 มิ.ย. 59 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  และคณะวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 2 เข้าร่วม

           กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ ถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”