ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กษ.บป ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ดู 222 ครั้ง

             วันนี้ 24 ก.ค. 59 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมซาลัด ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กษ.บป ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กษ.บป ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ ถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”