ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 รอบเพิ่มเติม
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ดู 222 ครั้ง

             วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลาประมาณ 08.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม

             กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ ถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”