ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา
วันที่ 03 กันยายน 2559 ดู 147 ครั้ง

               วันที่ 3 ก.ย. 59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู – เทา โดยมี นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

              นายฮาซัน สารีมา นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าของตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก รักสถาบัน เคารพรักครูบาอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขโดยห่างไกลยาเสพติด และสร้างสรรค์นักกิจกรรมและผู้นำรุ่นใหม่ให้เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ และคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป