ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา
วันที่ 03 กันยายน 2556 ดู 619 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดโครงการโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงานและสังคมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการยุติความรุนแรงในเด็ก และสตรี ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สังคม เห็นความสำคัญของปัญหาและร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนตนเอง โดยมี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าร่วมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน โดยกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ พ.รบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๐ ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือสตรี และครอบครัวที่ประสบความรุนแรง โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ