ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒฯ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีกา
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดู 177 ครั้ง

            วันที่ 11 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นเกียรติเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการฯ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้