ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 476 ครั้ง

วานนี้ (19ก.พ.57) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5ธันวาคม 2550กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา พร้อมกันนี้ นางสาว

จีระภา เทพพรหม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งการอบรมครั้งนี้

มี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารหัส 56 จำนวน 1,300 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการประกันคุณภาพที่ถูกต้อง และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจบนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ให้กับผู้เรียนว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาต่อ รวมทั้งส่งเสริมการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ และคลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา