ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมการประชุม Three SMART Youth
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 190 ครั้ง

             วันที่ 25 ต.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการประชุม ปฏิบัติการผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาเยาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบ Three SMART Youth เครือข่ายเยาวชนต้นแบบทำดีดูดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา จากองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา