ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 ดู 207 ครั้ง

              1 พ.ย. 59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้