ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 10 เมษายน 2557 ดู 365 ครั้ง

            เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2557  งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556 โดยการดำเนินงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ และความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางาน แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งงานและความผูกพันธุ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยศิษย์เก่า เป็นต้น

            การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งงานและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันธ์กันมหาวิทยาลัย และทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ตลอดจนมีความรู้ด้านการประกันตน ตามมาตรา 40