ลิงค์หน่วยงาน

 
 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 222 ครั้ง

            เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ"กิจกรรมนักศึกษาสำคัญอย่างไรกับการพัฒนานักศึกษา" ในโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา โดยมีหัวหน้าชั้นและตัวแทนห้องชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เป็นกลุ่มเป้าหมาย

            ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักทำงานเป็นทีม เกิดทักษะทั้งรายกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดีต่อไป