ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 383 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนให้ได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยมีนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ทุกชั้นปี ทุกโปรแกรมวิชา ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว