ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 150 ครั้ง

               วันที่ 18 มีนาคม  2560  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้กับนักศึกษาปี 1   โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์  เป็นประธานพิธีเปิด  และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  พิทักษ์ธรรม  รายงานการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด